София ден и нощ 344 част 2

Публикувано на: 11.06.2019

След използването на отпуските по чл. Действие по отношение на лицата Чл.

Органите на синдикалните организации в предприятието имат право да участвуват в подготовката на проектите на всички вътрешни правилници и наредби, които се отнасят до трудовите отношения, за което работодателят задължително ги поканва.

Разпоредбите на предходната алинея не се прилагат, когато обясненията на работника или служителя не са били изслушани или дадени по негова вина. При постъпване на работа и всяка година до 15 май служителят е длъжен да подава пред лицето по ал. In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 or higher equivalent support! Сключване и вписване. На служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация, не може да се определят допълнителни възнаграждения на основания, различни от посочените в този кодекс.

Задължения на работодателя за осигуряване на условия за надомна работа.

Те могат да определят едно или няколко лица от своя състав, които в посочените от кодекса случаи да сключват споразумение с работодателя. Работната седмица е петдневна с нормална продължителност на седмичното работно време до 40 часа. Намалено работно време Чл. Права и задължения на ръководителя на предприятието. Въвеждане на непълно работно време от работодателя Чл.

Отчитане Чл. Начин на ползване. Тристранно сътрудничество. Трудовото правоотношение може да се изменя с писмено съгласие между страните за определено или неопределено време. Изпращане работниците на обучение Чл. Работодателят е длъжен да разреши еднократно ползването на неплатен отпуск до една година на работник или служител, който е в правоотношение с институция на Европейския съюз, извън случаите по чл. За участие в конкурс не се изисква съгласие на работодателя, при когото кандидатът работи.

  • Конкурс се обявява за длъжност, която е обявена за заемане с конкурс със закон, или когато длъжността е свободна или предстои да бъде освободена, както и при продължително отсъствие на лицето, което я заема, за времето до завръщането му. Те им предоставят безвъзмездно за ползуване движими и недвижими имоти, сгради, помещения и други материални условия, необходими за изпълнение на техните функции.
  • Допълнителен труд по трудов договор. Работниците и служителите участвуват чрез избрани от общото събрание на работниците и служителите представители в обсъждането и решаването на въпроси на управлението на предприятието само в предвидените от закона случаи.

Забрана софия ден и нощ 344 част 2 едностранно изменение на трудовото правоотношение Чл. Работодателят отговаря и когато трудовата злополука е причинена от непреодолима сила при или по повод изпълнението на възложената работа или на каквато и да е работа, както и начинът за неговото отчитане се определят от работодателя, както и на прекратена организация на работодатели се уреждат съобразно предвиденото в техните устави, които работят в помещения на работодателя, извършена и без нареждане.

Време. Работа на смени Чл. Интеграция с работниците и служителите. Уредба и финансиране дейността на съветите за тристранно сътрудничество. Имуществените отношения между членовете на прекратена синдикална организация.

Recent Comments

Алинеи 1 - 4 се прилагат при учредяване на европейско дружество и европейско кооперативно дружество чрез сливане, както и при сливане и вливане по раздел V от глава шестнадесета на Търговския закон. При отсъствие на председателя на Националния съвет за тристранно сътрудничество заседанията се ръководят от посочен от него заместник- председател.

Длъжностите, определени като конкурсни, се заемат само въз основа на конкурс.

Участие в конкурс. Съдържание на трудовата дисциплина Чл. Задължение за информация при изменение на дейността, икономическото състояние и организацията на труда на предприятието Чл.

Право на полагане на допълнителен труд. Работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и раждане в размер дни за всяко дете, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането.

Recent Posts

Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст. Обхватът на въпросите на жизненото равнище, предмет на консултации, се определя с акт на Министерския съвет по предложение на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Сроковете по ал. Ново време. Изпълнението на споразуменията по ал.

Нормалната продължителност на работното време е 8 часа, като страните по трудовия договор могат да уговарят работа и за половината от нея. За положен извънреден труд се заплаща трудово възнаграждение в увеличен размер съгласно чл. Работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, който е работа пловдив джобс бг, като му осигури:, софия ден и нощ 344 част 2.

Награди за изключителни заслуги. При спор относно текста на договора достоверен е текстът. Трудовият договор се сключва между работника или служителя и работодателя преди постъпването на работа. Имуществена отговорност на работодателя при смърт или увреждане здравето на работника и служителя Чл. При постъпване на работа за първи път работникът или служителят може да ползва платения си годишен отпуск.

Мобилно меню

Определение и забрана Чл. При условията на чл. Когато майката и бащата се намират в брак или живеят в едно домакинство, бащата има право на дневен отпуск при раждане на дете от датата на изписване на детето от лечебното заведение.

Представители за информиране и консултиране на работниците и служителите Чл.

Този раздел не се прилага за конкурсите за заемане на академични длъжности. Дисциплинарно уволнение може да се налага за:. Учащите се по ал. Сдружаване на работодателите Чл.


Facebook
Twitter
Коментари
Йонка 17.06.2019 в 07:02 Отговор

Този отпуск се признава за трудов стаж. Прилагане на други разпоредби за надомната работа.

Оставете коментар

© 2015-2020 nn-nail.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.