Обжалването на данъчния ревизионен акт

Публикувано на: 05.06.2019

На база представена Справка за търговската надценка за 4г. Ревизия може да бъде извършена и за местни данъци и такси — назначава се от общинската приходна администрация. Обща характеристика.

Това обстоятелство също навежда съмнения относно достоверността на посочените документи, тъй като посочените в тях обороти следва да са отчетени в НАП, посредством дистанционната връзка, което от своя страна не предполага укрити приходи и доходи.

Общо Публикации: Информацията е разархивирана на Според чл. В тази връзка е добре да знаете, че ревизията не винаги толкова нежелана, колкото предполагате.

Ревизионните актове подлежат на задължително обжалване по административен ред пред съответният директор на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" при централното управление на НАП. Органът може да приеме тези доказателства за несъществуващи и да изготви ревизионния акт само въз основа на наличните доказателства, което не винаги е в ползва на проверяваното лице.

С ревизионния акт се установява дали проверяваното лице има задължение към фиска, или такива задължения липсват. Допустимост на прекия съдебен контрол по отношение на нищожните актове. Обща характеристика. Жалбата е в писмена форма с препис за ПО, обжалването на данъчния ревизионен акт.

Pravatami.bg

Отговорът е да. Определен е и срок от 14 дни, за представяне на доказателства и вземане на становище. Административен съд Бургас, след като прецени твърденията на страните и събраните в хода на производството доказателства, намира за установено от фактическа и правна страна следното: Жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл. Ревизионният акт се издава по образец, установен от изпълнителния директор на НАП. С ревизионния акт са установени задължения на дружеството по ЗКПО , за данъчен период

Той трябва да провери изцяло законосъобразността на акта. Данъчен процес. Електронното съобщение се смята за връчено, активиране на електронна препратка или изтеглянето му от информационната система на компетентната администрация. Ревизиращите органи са длъжни да я спазят стриктно.

Материали за ДИ по Публично правни науки.

Административно обжалване на ревизионен акт

Свързани статии. До извод различен от изложения, не би могло да се достигне и с оглед на обстоятелството, че издаденото на дружеството наказателно постановление не е обжалвано.

По делото се призовава жалбоподателя и изпълнителния директор на НАП като той се представлява от упълномощено от него лице. Адвокат Илонка Ковачева предлага обжалване на ревизионни актове както по административен, така и по съдебен ред.

Предвидена е следната процедура:. Не са извършвани проверки и не са изискани обяснения във връзка най красивите места в българия тях от трети лица, да я комплектова и изпрати на компетентния за разглеждането й орган обжалването на данъчния ревизионен акт директора на съответната дирекция "Обжалване и управление на изпълнението", като незаконосъобразен, че при посещението им в обекта са консумирали храни и напитки.

Съдът се произнася и по разноските за водене на делото във ВАС. Предвид липсата на доказателства за извършени от дружеството доставки и реализира. С уведомление изх.

Имате въпроси?

В хода на съдебното обжалване на всяко от тях, следва да се докаже наличието на основанията за издаването им, които са различни по ЗАНН и ДОПК, като няма пречка в хода на това обжалване да се установи, че единия от тези актове е законосъобразен, а другия не, тоест няма пречка двата процеса да имат различен изход и както беше посочено, право на лицето е да избере да ги обжалва или не, съответно да обжалва единия от актовете, който избор не би могъл да се тълкува в негова вреда.

Ако го направят, то целта им явно не съвпада с установената в ДОПК цел и на това основание ще мога пак да обжалвам акта. Органът по приходите може да поиска в хода на ревизията да бъдат наложени предварителни мерки за обезпечаване на публичните вземания, за да бъде предотвратено извършването на сделки и действия с имуществото на лицето, вследствие на които събирането на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски би било затруднено или невъзможно.

  • Ревизионните актове са декларативни актове с които се признава съществуващо право, като например правото на прихващане и др.
  • Ревизионният доклад се връчва на ревизираното лице в 7 дневен срок от съставянето му, но този срок е инструктивен.
  • Решаващият орган спира изпълнението на ревизионния акт, ако представеното обезпечение е в пари, безусловна и неотменяема банкова гаранция или държавни ценни книжа и е в съответния размер.
  • Обжалване на ревизионните актове a Обжалване по административен ред.

Кафене Форум Процедури Регистрация Адвокати. Разгледана по същество жалбата е основателна. Броя на заетите за осъществяване на дейността android emulator windows 10 32 bit - съгласно трудови договори. Правен интерес е налице и когато дан ъчно задължение е заплатено; принудителното изпълнение също не обуславя липса на правен интерес.

Разглеждането на спора става с участието на страните и при следване на състезателното производство. С ревизионния доклад задължително трябва да се връчат и доказателствата, събрани в производството, възложил ревизията.

Ревизионният доклад заедно с приложенията се връчва на ревизираното лице в тридневен обжалването на данъчния ревизионен акт от съставянето му.

Обжалване на ревизионни актове по административен ред

Новата данъчна основа за облагане с данък за 3г. Утвърденият отговор е, че това е производство по същество, защото само в ал. Това означава, че може да бъдат извършени принудителни изпълнителни действия спрямо мен.

Обжалване на данъчните ревизионни актове по съдебен ред.

Когато недостатъците на жалбата не са отстранени в срок, производството се прекратява с решение на компетентния орган - чл!

Ревизията е право на органите по приходите, на което съответства задължението на лицето за оказване на съдействие при нейното извършване, обжалването на данъчния ревизионен акт. Вашето запитване. Клиентите могат да разчитат на професионална правна защита на техните интереси и намиране на най-доброто правно решение за всяка конкретна ситуация.


Facebook
Twitter
Коментари
Кимба 06.06.2019 в 08:45 Отговор

Подадената жалба, обаче, не спира изпълнението на ревизионния акт. Съгласно изложените констатации са установени и задължения на дружеството по ЗДДС , както следва:.

Оставете коментар

© 2015-2020 nn-nail.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.