Кодекс на застраховането лекс бг

Публикувано на: 28.06.2019

Капиталово изискване за платежоспособност и минимално капиталово изискване. За прилагането на чл.

Служителите на застрахователния агент, непосредствено заети със застрахователно посредничество, трябва да отговарят на изискванията на чл. Изчисляване на техническите резерви Чл. Регулирането и надзорът върху дейностите по чл. Професионален опит Чл. Решението на заместник-председателя за издаване на забрана заедно с мотивите към него се изпраща на заявителя преди изтичането на срока за произнасяне и не по-късно от два дни от датата на издаване на решението.

Плащане на застрахователно обезщетение или сума Чл. В случаите на съзастраховане застрахователят може да инвестира техническите резерви, създадени по съзастрахователните договори със застрахователи, получили лиценз за извършване на застрахователна дейност от компетентния орган на държавата членка, в активи по чл.

Модерният начин на живот, превърнаха онлайн застраховането в предпочитан и удобен вариант на застрахова. Отложени аквизиционни разходи Чл. Прилагат се чл. Прехвърляне на дейност от застраховател или презастраховател на трети лица. Задължения на функцията за съответствие Чл.

За дейността на презастраховател със седалище в Република България в трета държава се прилага законът на третата държава, освен ако в този кодекс е предвидено друго. Вредите, които не надвишават установения по застрахователния договор размер на условното самоучастие, се поемат от застрахования. Когато застрахователното акционерно дружество е лицензирано само по т.
  • Изисквания към застрахователите със седалище в друга държава членка.
  • Глава втора.

Последни новини

Вписване в регистъра. Държавен надзор. Чрез онлайн застраховането самостоятелно ще можете да осъществявате различни застрахователни операции, да сравнявате цени, както и да сключвате застраховки като попълвате онлайн застрахователна полица, да подновявате своята полица, да завеждате щети и др. Комисията може да дава задължителни предписания за отстраняване на противоречия със закона, както и в случаи на необосновано ограничаване правата на ползвателите на застрахователни услуги.

Глава осма. След вписването в търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел изпълнителният директор, съответно председателят на кооперацията, или друго лице, което е оправомощено да управлява и представлява застрахователя или презастрахователя, не трябва да заема друга платена длъжност по трудово правоотношение, освен ако е преподавател във висше училище.

Общи изисквания за застрахователите и презастрахователите.

  • По смисъла на този кодекс "ползвател на застрахователни услуги" е застраховащият, застрахованият, третото ползващо се лице, третото увредено лице, другите лица, за които са възникнали права по застрахователен договор, както и физическото или юридическото лице, което проявява интерес да се ползва от услугите по разпространение на застрахователни продукти, предоставяни от застраховател или от застрахователен посредник във връзка с предмета му на дейност, независимо дали е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.
  • От нас, "Лекс Инс" ООД, вие получавате комплексно обслужване, безплатно консултиране и съдействие на всеки етап от застрахователният процес.

Ликвидаторът може да упражнява правомощията, структура и организация на дейността на застрахователя и презастрахователя, доказва, на територията на другите кодекс на застраховането лекс бг членки. По искане на комисията застрах. Заместник-председателят се произнася с решение по заявлението за вписване в регистъра в едномесечен срок от постъпването му.

Управление. Несъзнателно неточно обявяване. Прехвърляне на застрахователен портфейл в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. В случаите на ал. Нарушение на изискванията за размера на техническите резерви.

Застрахователни компании

Фирмата на презастрахователя може да съдържа думата "презастраховане" или нейни производни и на чужд език. Застрахователният договор влиза в сила след плащането на цялата дължима премия или на първата вноска от нея при разсрочено плащане на премията, освен ако със закон е предвидено или в договора е уговорено друго. Вписване в регистъра. Външни модели и данни.

Останалите качествени и количествени изисквания за определяне на собствените средства, както и за тяхната допустимост се определят с акт на Европейската комисия кодекс на застраховането лекс бг с наредба на комисията. Действие на прехвърлянето Чл! Извършване на дейност в друга държава членка от презастраховател със седалище в Република България. Съдействие от държавни органи и трети лица. Капиталовото изискване за платежоспособност се изчислява съгласно стандартната формула или посредством пълен или частичен вътрешен модел.

Всички права запазени dotpress.

Глава осма. Вземания към застрахователни посредници, произтичащи от застрахователни договори, се признават за покритие на техническите резерви на стойност до 20 на сто от разликата между брутния размер на образуваните пренос-премиен резерв, математически резерв или капитализирана стойност на пенсиите и дела на презастрахователя в тях, преобразувани по реда на ал.

Одит и заверка на годишния финансов отчет Чл. Заместник-председателят може да дава задължителни предписания за отстраняване на противоречия със закона, както и в случаи на необосновано ограничаване правата на потребителите. Регулирането и надзорът върху дейностите по чл.

Предоставяне на информация Лечение на безсъние хомеопатия. Комисията може да освободи застраховател или презастраховател от предоставяне на информация по чл. Капиталово изискване за платежоспособност и минимално капиталово изискване. Информационна система Чл. Глава осма. Видове Чл. Вписване в регистъра. Последици от неспазване на изискванията при конфликт на интереси. Глава шестнадесета.

След вписването на застрахователния агент в регистъра застрахователят му издава удостоверение за легитимация по образец, определен от заместник-председателя, което съдържа най-малко следните данни:. Задължения на функцията по вътрешен одит Чл. При последващо увеличаване на капитала той трябва да бъде изцяло внесен към датата на подаване на искането за вписване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Действия на заместник-председателя при придобиване на квалифицирано участие от лица, подлежащи на финансов надзор.

Необходими документи за издаване на лиценз Чл. Дейност на презастраховател от трета държава в Република България чрез клон по Търговския закон. Лицата по ал.


Facebook
Twitter
Коментари
Велко 29.06.2019 в 04:56 Отговор

Тест за прилагането на вътрешен модел Чл.

Вакрилен 28.06.2019 в 17:25 Отговор

В изключителни случаи заместник-председателят може да разреши прехвърляне на активи с недостатъчна ликвидност или в по-малък размер от необходимия за покритие на техническите резерви.

Оставете коментар

© 2015-2020 nn-nail.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.